Dzisiaj jest: 21.5.2019, imieniny: Jana, Moniki, Wiktora

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU REPRODUKTOR

§ 1 Definicje:

Serwis - serwis znajdujący się pod adresem www.reproduktor.eu oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, który spełnia warunki regulaminu i wyraziła chęć korzystania z usług serwisu dokonując Rejestracji swojej osoby w serwisie oraz inne osoby korzystające lub mogące korzystać z serwisu. Za użytkownika nie są uznawani przedsiębiorcy, w tym spółki osobowe i kapitałowe jak oraz osoby fizyczne, które za pośrednictwem serwisu chcą przekazywać informację o swojej działalności ewentualnym Klientom, z tymi podmiotami zawierane są osobne umowy (dalej jako kontrahent).
Administrator – Mariusz Kucharczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 995-007-33-20, pod adresem ul. Jana Szanieckiego 48a/5, 51-692 Wrocław.
Polityka prywatności –dokument informujący użytkowników serwisu o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu, znajdujący się pod adresem https://reproduktor.eu/strona/regulamin.
Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jak i sposób działania serwisu.
Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na założeniu konta użytkownika oraz zdefiniowaniu loginu i hasła.

§ 2 Serwis, warunki korzystania z serwisu
1.    Do skutecznego korzystania z serwisu niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to urządzenie z dostępem do sieci internet i przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Safari).
2.    Zarówno rejestracja w serwisie jak i korzystanie z niego są bezpłatne, użytkownik nie będzie obowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Administratora. 
3.    Administrator ani serwis nie pośredniczą w zawieraniu umów pomiędzy Uczestnikiem a przedsiębiorcą (podmiotem trzecim), nie świadczą również działalności agencyjnej. Ich zadaniem jest umożliwienie Uczestnikowi zapoznania się z ofertą osób trzecich oraz kontakt z tymi osobami.
4.    Do korzystania ze wszystkich funkcji serwisu niezbędna jest rejestracja oraz zalogowanie.

§ 3 Obowiązki Administratora
1.    Administrator zobowiązuje się do udostępnienia serwisu wraz z wszystkimi funkcjonalnościami zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom za pośrednictwem sieci internet. 
2.    Administrator zobowiązuje się dołożyć starań celem ułatwienia Użytkownikom porównania ofert oraz podmiotów świadczących usługi związane z reprodukcją, hodowlą lub tematyką pokrewną, a także umożliwienia kontaktu z tymi podmiotami.
3.    Administrator zobowiązuje się nie pobierać od Użytkowników żadnych opłat związanych z korzystaniem z serwisu.
4.    Administrator  nie odpowiada za działania kontrahentów z którymi nawiąże kontakt Uczestnik dzięki serwisowi, a z racji faktu, że nie będzie stroną ewentualnych uzgodnień czy umowy, nie ponosi odpowiedzialności związanej z jej niewykonaniem czy też nienależytym wykonaniem.
5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i opisy udostępniane przez kontrahentów w serwisie i nie ma wpływu na ich treść. 
6.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i opisy udostępniane przez innych Użytkowników w serwisie i nie ma wpływu na ich treść. 
7.    Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa serwisu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
8.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
9.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia loginu lub hasła przez Użytkownika.
10.    Administrator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika, jeśli podaje on nieprawdziwe dane, jego zachowanie w tym umieszczane opinie oraz dane są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, nie korzysta z konta (nie loguje się) przez okres co najmniej 3 miesięcy. 
11.    Administrator jest uprawniony do czasowego wstrzymania świadczenia usług w celu aktualizacji serwisu lub z przyczyn od niego niezależnych, co nie rodzi po stronie Użytkowników żadnych roszczeń.
12.    Administrator jest uprawniony do kontrolowania treści zamieszczanych przez Użytkowników. W ramach kontroli może usuwać lub cenzurować treści które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, przekazują dane osobowe osób trzecich, zawierają sformułowania wulgarne lub obraźliwe, zmierzają do celowego poniżenia, zniesławienia, znieważenia lub naruszenia dóbr osobistych osób lub instytucji, dotyczą serwisów lub usług konkurencyjnych względem Serwisu. Uprawnienie powyższe nie oznacza zobowiązania administratora do moderowania wpisów.

§ 4 Prawa Użytkownika
1.    Użytkownik jest uprawniony do korzystania z serwisu na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.
3.    Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) Użytkownik zobowiązany jest do nieumieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym.
4.    Użytkownik chcąc skorzystać z usług serwisu powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w serwisie, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: imienia, nazwiska, adres mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz wybranie własnej unikalnej nazwy (login-u) i hasła za pomocą których, Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

§ 5 Reklamacje
1.    Reklamacje związane z korzystaniem z serwisu Użytkownik może składać pisemnie na adres: Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres      .
2.    Reklamację należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika.
3.    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, login w Serwisie, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Użytkownika. 
4.    Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Administratora, który dołoży wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
5.    Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 14 (czternastu) dni od daty ich wpływu do Administratora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
6.    O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
7.    W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Użytkownika, może on zwrócić się do Administratora o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
8. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami, skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, lub
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w  życie z dniem 07.11.2018
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. Zmiana może być podstawą wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez Użytkownika orz żądania usunięcia jego konta.
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w serwisie. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.